Návštěvní řád

Městské muzeum v Týnci nad Sázavou, Hradní věž a rotunda Cyrila a Metoděje (dále jen „objekt“)


I.               PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU
 
Areálem se rozumí celý památkový objekt, tedy budova městského muzea, hradní věž, románská rotunda a část pozemku okolo objektu. Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků správy objektu.  


II.              ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU
 
1. Prohlídka objektu je možná pouze v návštěvní dny viz. Otevírací doba. V tuto dobu je otevřena i pokladna, umístěna v městském muzeu.

2. Mimo návštěvní dobu je objekt přístupný pro předem hlášené výpravy a při akcích Města Týnec nad Sázavou.

3. Hromadné výpravy, školní skupiny a prohlídky s výkladem je lépe předem ohlásit u kastelánky hradu.

4. Prohlídka je bez průvodce, individuálně.

5. Prohlídkový okruh: Expozice a výstavy městského muzea, hradní věž a románská rotunda – rotunda pouze k nahlédnutí.


III.            VSTUPNÉ
 
1. Za prohlídku zpoplatněných částí objektu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace. Ceník je vyvěšen v pokladně Městského muzea a na webových stránkách www.hradtynec.cz.

2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku). 

3. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.

4. Návštěvníci jsou povinni po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.


IV.           PROHLÍDKA OBJEKTU
 
1. Při prohlídce exteriérů a interiérů návštěvníci věnují zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě objektu. Návštěvník je povinen v nejvyšší míře dbát o bezpečnost svoji, svých dětí a případně dalších jemu svěřených osob. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě je návštěvník povinen dbát na zvýšenou opatrnost před pádem větví, sněhem a náledím.

2. Z důvodu nepříznivého počasí nebo kritických technických problémů může správa objektu část objektu uzavřít.

3. Dětem do 10 let je povolen vstup do objektu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.

4. Prohlídka se koná bez průvodce nebo s předem objednaným průvodcem individuálně nebo ve skupinách.

5. Při hromadné výpravě žáků nebo studentů odpovídá za skupinu doprovázející pedagog. Skupině se neumožňuje individuální pohyb po expozicích a výstavách a skupina se pohybuje společně.

6. V interiérech objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.

7. Návštěvníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti na schodišti a v jednotlivých patrech hradní věže.


V.             BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK
 
1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v objektu pokyny zaměstnanců správy objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle zákonných norem a obecně závazných předpisů.

2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zcela zakázán.

3. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.

4. V interiérech objektu je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pověřených pracovníků správy objektu. Kouření v exteriérech může být dále upraveno specifickým ustanovením tohoto návštěvního řádu.

5. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do interiérů objektu jakékoli chladné, palné či střelné zbraně, chemikálie a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.

6. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, taškami, deštníky a zvířaty.

7. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách objektu, povinni podrobit se veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčkat příjezdu Policie ČR a dbát jejích pokynů (případně i osobní prohlídky provedené příslušníky Policie ČR).

8.  Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt. Zejména je zakázáno:

  1. dotýkat se stěn, zdí a vystavených exponátů pokud to není výslovně dovoleno;
  2. rušit hlukem ostatní návštěvníky, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
  3. jíst a pít v interiérech objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.;
  4. tábořit v areálu, vylepovat zde plakáty;
  5. jízdní kola lze v areálu odkládat pouze na místech k tomu vyhrazených;
  6. dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.

9. Volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu není dovolen, jejich přístup do interiérů objektu není povolen.
 
 
VI.            SPECIFICKÁ USTANOVENÍ
 
1. Fotografování pro nekomerční účely, je dovoleno ve všech interiérech.

 
VII.           ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
1. Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně do Návštěvní knihy, která je k dispozici ve vstupní síni. Návštěvník má právo obrátit se rovněž na: kastelánku městského muzea Martinu Hruškovou, tel.: +420 608 971 312, e-mail: muzeum@kctynec.cz, nebo na provozovatele: Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace – e-mail: reditel@kctynec.cz.

2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v areálu odpovídá návštěvník Kulturnímu centru Týnec, příspěvková organizace dle platných právních předpisů. Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu. Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům prokazatelně během prohlídky se řídí obecně platnými právními předpisy.

3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit Kastelánka městského muzea.

4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.